Gebruiksvoorwaarden van de website en bescherming van de persoonlijke gegevens

Om de toegang tot de informatie te vergemakkelijken, nodigen wij u uit om door de onderstaande samenvatting te bladeren en de pijl te gebruiken om naar boven te gaan (naast de pop-up). Zie hier :


Artikel 1 - Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van alle elementen van alle Websites (inclusief de mobiele websites), met inbegrip van de toepassingen die zijn gemaakt of eigendom zijn van het Bedrijf, waarvan de volledige contactgegevens zijn opgenomen in de "contact" -pagina van de website (s) (hierna "het Bedrijf").

De term gebruiker verwijst naar elke persoon die de Websites bezoekt (hierna "Gebruiker").

Door de websites te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker volledig en onvoorwaardelijk de Algemene Voorwaarden en gaat hij ermee akkoord zich hieraan te houden.

Als hij de Voorwaarden weigert, is hij verplicht zich te onthouden van elk gebruik van de Websites en/of Diensten.

Ingeval van niet-naleving van de Voorwaarden, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de toegang tot de Websites te weigeren, onverminderd het recht een vergoeding te eisen van een derde voor alle directe en indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit dit niet-naleven.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de huidige voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk aan te passen. Het is daarom raadzaam om de voorwaarden regelmatig te raadplegen om altijd op de hoogte te zijn van de meest recente versie.

Artikel 2.- Gebruik van de Websites

Het gebruik van de Websites is in principe vrij en gratis. Om bepaalde Websites te gebruiken, moet de Gebruiker zich registreren, bepaalde gegevens communiceren en/of een toegangscode en/of een wachtwoord aanmaken. In geval van weigering van de Gebruiker, is het gebruik van die bepaalde delen van de Websites niet mogelijk

In geval van betaald gebruik van bepaalde Websites, zal de Gebruiker op voorhand worden geïnformeerd, evenals van de toepasselijke voorwaarden, prijzen en betalingswijze.

Het Bedrijf biedt de Gebruiker van de Websites een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor onbepaalde tijd, waardoor hij de inhoud van de websites kan downloaden met als enig doel deze op een enkele computer weer te geven. Deze licentie kan echter op elk moment worden ingetrokken, zonder rechtvaardiging. De Gebruiker kan ook een kopie van de inhoud van de websites afdrukken voor persoonlijk gebruik en zonder enige wijziging aan de inhoud.

De Websites mogen alleen voor persoonlijke en privédoeleinden worden gebruikt voor particulieren en uitsluitend voor interne doeleinden voor professionals.

Bijgevolg is het gebruik van de Websites voor commerciële doeleinden ten strengste verboden.

De Gebruikers verbinden zich ertoe geen enkele handeling uit te voeren die de Websites kan vernietigen of de goede werking ervan kan verstoren.

In geval van misbruik of oneigenlijk gebruik behoudt het Bedrijf zich het recht voor de toegang van de Gebruiker tot de Websites op te schorten en/of te annuleren zonder kennisgeving of waarschuwing. 

Artikel 3.- Auteursrechten en het recht van de producent van een database

Alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die van toepassing zijn op de Websites behoren te allen tijde toe aan het Bedrijf.

De Websites en/of Diensten vormen zowel een auteursrechtelijk beschermd werk als databases, waarop het Bedrijf de auteursrechten en de rechten van de producent bezit.

De teksten, lay-outs, tekeningen, foto's, films, afbeeldingen en andere elementen van de Websites zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, arrangeren, openbaar communiceren, verhuren of elke andere vorm van exploitatie van alle of een deel van de Websites, in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook, met name elektronisch, mechanisch of anderszins, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Elke inbreuk op deze rechten kan civielrechtelijk of strafrechtelijk worden vervolgd. 

Artikel 4.- Handelsmerken en handelsnamen

De namen, logo's en andere tekens die op deze Websites worden gebruikt (met name de logo's en namen van het Bedrijf) zijn handelsmerken en/of wettelijk beschermde handelsnamen.

Elk gebruik van deze of soortgelijke tekens is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Artikel 5.- Aansprakelijkheid

Het Bedrijf zal er alles aan doen om de goede werking van de Websites te garanderen.

Behalve in geval van opzettelijke inbreuk en/of tegengestelde dwingende wettelijke bepalingen, aanvaardt het Bedrijf geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel, immaterieel, enz.) voortvloeiend uit :

(1) de inhoud van de Websites. Het Bedrijf garandeert niet de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie op de Websites. De beschikbare informatie op de Websites, met name die over producten en diensten die te koop worden aangeboden, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het Bedrijf besteedt de grootste zorg aan het maken, bijwerken en onderhouden van de Website. Als de Gebruiker toch de aanwezigheid van onnauwkeurige of verouderde informatie of een schadelijke of onwettige inhoud op de Website zou constateren, of als hij vindt dat een van zijn (intellectuele of andere) rechten werd geschonden, wordt hij aangespoord dat te melden ;

(2) het gebruik dat aan de Websites wordt gegeven ;

(3) de veiligheid van de Websites. Deze bepaling is met name van toepassing op virussen, fouten of computerfraude ;

(4) toegankelijkheid/beschikbaarheid van de Websites. Het Bedrijf garandeert niet de permanente beschikbaarheid, via alle technische middelen, zonder fouten of onderbrekingen, van alle functies van de Websites, noch de onmiddellijke reparatie van fouten of het onmiddellijk herstel van onderbrekingen. Het Bedrijf heeft trouwens het recht om de toegang tot de aanvullende Websites en Diensten te weigeren of deze te allen tijde te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het Bedrijf kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor diensten en/of producten, noch hun facturering, als deze worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via de Websites, zelfs niet als het Bedrijf een betaling voor dit doel heeft ontvangen of indien zij de services en/of producten voor rekening van een derde moet factureren. In het geval waarin de verantwoordelijkheid van het Bedrijf speelt, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 100,00 €. De voorgaande beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid in naam van het Bedrijf zijn van toepassing voor zover ze geldig zijn volgens de toepasselijke wetgeving.

Artikel 6.- Bescherming van persoonsgegevens en respect voor de privacy

In het kader van hun contractuele relaties verbinden de partijen zich ertoe zich te houden aan de van kracht zijnde regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de (EU)  Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van Bestuur van 27/04 / 2016 (GDPR).

De Gebruiker stelt het Bedrijf onherroepelijk gratis de persoonlijke gegevens ter beschikking die via zijn Website zijn verzameld en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf deze gegevens gebruikt en doorgeeft voor reclame, marketing en commerciële doeleinden.

Door de overeenkomst die zij geven bij het invoeren of communiceren van hun persoonlijke gegevens of bij het aangaan van een contract met het Bedrijf, geven de Gebruikers toestemming voor het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens op de manier hieronder gedefinieerd.

Het Bedrijf verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, totaal aantal bezoeken op de Website, aantal bezoekers op elke pagina van de Website, domeinnamen van de Internet toegangsproviders van de bezoekers, IP-adressen, cookies, ...).

Het Bedrijf gebruikt de gegevens met betrekking tot de Gebruikers met als doel het bedrijfsbeheer, de promotie van haar producten en diensten en het opstellen van gebruiksstatistieken van de Website voor een periode van vijf (5) jaar.

De Gebruiker stemt ermee in dat zijn gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan derden voor reclame, marketing of commerciële doeleinden en stemt toe informatie te ontvangen via zijn e-mailadres (nieuwsbrief, etc.).

Recht op toegang: de Gebruiker heeft het recht om te allen tijde te vragen of zijn gegevens werden verzameld, voor hoelang en voor welk doel.

Recht op rectificattie: de Gebruiker heeft op elk moment het recht om te verzoeken dat zijn foutieve of onvolledige gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld.

Recht op beperking van verwerking: de Gebruiker kan een beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens moeten worden "gemarkeerd" in ons computersysteem en gedurende een bepaalde periode niet mogen worden gebruikt.

Recht om de gegevens te wissen ('recht om te worden vergeten'): Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, heeft de Gebruiker het recht om te eisen dat zijn gegevens worden gewist. Als de Gebruiker de mogelijkheid voor het Bedrijf wenst uit te schakelen om door te gaan met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens, hoeft hij alleen maar naar het adres te schrijven dat vermeld staat op de "contact" -pagina van de website.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: de Gebruiker kan verzoeken dat zijn gegevens aan hem worden doorgegeven in een "gestructureerd formaat dat door een machine kan worden gebruikt en gelezen".

Klachtrecht: de klant heeft het recht een klacht in te dienen bij de Controleautoriteit om de naleving van de wetgeving terzake te waarborgen.

Voor de uitoefening van de bovengenoemde rechten, kan de klant zijn aanvraag naar het Bedrijf sturen via het adres dat vermeld staat op de "contact" -pagina van de website.

Artikel 7. -Hyperlinks

De Website kan links naar andere websites opnemen. Voor zover het Bedrijf deze websites niet kan controleren, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze websites. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze websites. Bovendien kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die is bewezen of beweerd wordt als gevolg van het gebruik of het feit dat u de inhoud, goederen of diensten hebt vertrouwd die beschikbaar zijn op deze websites.

Artikel 8. -Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen op de browser van uw computer of mobiel apparaat, op het moment dat u de website bezoekt. Deze cookie heeft een unieke code waardoor uw browser wordt herkend op het moment van uw bezoek op de website (tijdelijke cookie) of bij herhaalde bezoeken (permanente cookie). De cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door de partners met wie de website samenwerkt. De server van een website kan enkel die cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiel apparaat. De cookies worden op uw computer of mobiel apparaat bewaard in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies verzekeren meestal een gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarnaast helpen zij de bezoeker te navigeren tussen de verschillende rubrieken van de website. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om de inhoud van een website of de op de website aanwezige publiciteit pertinenter te maken voor de bezoeker, en de website aan te passen aan de persoonlijke voorkeur en behoeften van de bezoeker.

Functionele Cookies zijn noodzakelijk om onze Websites te kunnen bezoeken en sommige delen te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe tussen de verschillende rubrieken van de Website te navigeren, formulieren in te vullen, bestellingen te plaatsen, een meertalige website te bezoeken en de inhoud van uw winkelmandje bij te werken. Daarnaast zijn de cookies noodzakelijk om toegang te hebben tot uw persoonlijke account, bijvoorbeeld in uw administratieve zone of een andere beschikbare applicatie (bv. Extranet, webmail, …), om op betrouwbare wijze uw identiteit te controleren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens. Indien u deze cookies weigert, zullen sommige rubrieken van de Website niet werken zoals het hoort, of zelfs helemaal niet.

De Websites plaatsen een cookie op uw computer voor een statistische analyse en publieksmeting van de Website en om de toegang tot de Website te vereenvoudigen. Deze cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie van bezoekers op de Website. Het slaat de informatie op die u tijdens uw bezoek hebt ingevoerd, namelijk bepaalde informatie over de bezoeker zoals de domeinnaam en de hostcomputer van waaruit de bezoeker op internet surft, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruikte computer, de datum en het uur waarop de bezoeker naar de Websites navigeerde en de URL's van waaruit de bezoeker op de Website terecht kwam. 

Artikel 9.- Gebruikersbijdrage

De Gebruikers kunnen op bepaalde plaatsen op de Websites over de inhoud communiceren (video, audio, tekst, fotomateriaal) (hierna "Bijdragen"). De Gebruikers verstrekken het Bedrijf de uitdrukkelijke toestemming om deze Bijdragen op de Websites te reproduceren en ze dus openbaar te maken via internet, over de hele wereld en zonder beperking in tijd, zonder recht te hebben op enige financiële of andere compensatie of vergoeding.

De Gebruikers zijn volledig en alleen verantwoordelijk voor de inhoud van hun Bijdragen en de gevolgen van hun verspreiding via de Websites.

De Gebruikers garanderen dat ze alle rechten en/of toestemmingen hebben die nodig zijn voor de publicatie van hun Bijdragen op de Websites zoals hierboven beschreven.

De Gebruikers beschermen het Bedrijf tegen elke klacht, claim of actie door derden of enig controleorgaan met betrekking tot hun Bijdragen.

Het Bedrijf oefent geen voorafgaande controle uit op de Bijdragen. Het behoudt zich echter het recht voor om geen illegale Bijdragen of Bijdragen die redelijkerwijs geacht worden inbreuk te maken op de rechten van derden, uit te zenden of deze te verwijderen, zonder de Gebruiker die de desbetreffende inhoud heeft verzonden hiervan eerst op de hoogte te stellen.

Artikel 10.- Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de Websites en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van het Bedrijf zijn alleen bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Websites.